Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


Sąvokos:

Pirkėjas – files.remapas.lt svetainėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo.

Pardavėjas – IĮ Remapas, į.k. 304241076, valdanti remapas.eu ir files.remapas.lt svetaines ir suteikianti paslaugas bei prekes Pirkėjams.

Failas – transporto priemonės valdymo bloko programa.

Slave vartotojas – Pirkėjas, įsigijęs slave įrangą iš Pardavėjo, kuri yra pririšta prie Pardavėjo Master įrangos, besinaudojantis Pardavėjo suteikiama Pagalbos sistema.

Master vartotojas – Pirkėjas, turintis nuo Pardavėjo nepriklausomą ir nepririštą įrangą, kuriam nereikalinga Pagalbos sistema.

Pagalbos sistema – Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pagalba, konsultacijos, pamokos, paaiškinimai ir pan. apie transporto priemonių programavimo darbus. Pagalbos suteikimo būdus ir galimybes Pirkėjas ir Pardavėjas derina individualiai pagal susitarimą. Slave vartotojams, įsigijusiems Slave įrangą iš Pardavėjo pirmieji metai Pagalbos sistemos yra nemokami, vėliau ir kitiems Pirkėjams Pagalbos sistema prieinama tik susimokėjus metinį mokestį.

Kreditai – files.remapas.lt naudojama atsiskaitymo už failus valiuta, kurią Pirkėjas įsigyja.

Įranga – įvairūs automobilių programavimo darbuose naudojami elektroniniai prietaisai.

Prekės – įranga, kurią Pirkėjas įsigyja iš Pardavėjo.


1.1. Šios remapas.eu ir files.remapas.lt naudojimosi Sąlygos ir Taisyklės (toliau – Taisyklės), Pirkėjui su jomis sutikus, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, paslaugų ir prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų ar prekių įsigijimu svetainėje files.remapas.lt, remapas.eu susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles. Apie pakeitimus Pirkėjas bus informuotas jo paties nurodytu el. paštu ir norėdamas tęsti naudojimąsi files.remapas.lt, remapas.eu paslaugomis, turės iš naujo sutikti su Taisyklėmis.

1.3. Naudotis files.remapas.lt, remapas.eu paslaugomis ir įsigyti prekes turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, jų įgalioti asmenys ir jų teisėti atstovai;

1.3.2. Juridiniai asmenys, jų įgalioti asmenys ir teisėti atstovai;

1.4. Files.remapas.lt, remapas.eu yra transporto priemonių valdymo blokų programų (toliau – Failų) korekcijų paslaugas teikianti svetainė. Registruoti nariai joje įsigyja kreditus, už kuriuos vėliau perka failų koregavimo (modifikavimo) paslaugas. Paslaugų suteikimo tvarka:

Master varotojui: Pirkėjas susipažįsta su paslaugomis ir kita aktualia informacija remapas.eu svetainėje ir užsiregistruoja files.remapas.lt, įsigyja kreditų. Pirkėjas nuskaitęs originalų failą jį įkelia į files.remapas.lt sistemą pagal visas taisykles, pasirenka kokias modifikacijas nori atlikti ir nurodo visą reikalingą informaciją. Pardavėjas nurodo preliminarų modifikacijų atlikimo laiką. Atlikus modifikacijas Pardavėjas įkelia modifikuotą failą atgal į files.remapas.lt sistemą ir apmokestina Pirkėją kreditais, iš kurios Pirkėjas parsisiunčia ir naudoja modifikuotą failą pagal paskirtį. Svarbu: Pirkėjas privalo įsigyti kreditus prieš įkeldamas pirmąjį savo failą. Vėliau kitus failus galima pirma įkelti, o po to įsigyti kreditus.

Slave vartotojui: Pirkėjas susipažįsta su paslaugomis ir kita aktualia informacija remapas.eu svetainėje, įsigyja išsirinktą slave įrangą ir užsiregistruoja files.remapas.lt, įsigyja kreditų. Pirkėjas nuskaitęs originalų failą jį įkelia į files.remapas.lt sistemą pagal visas taisykles, pasirenka kokias modifikacijas nori atlikti ir nurodo visą reikalingą informaciją. Pardavėjas nurodo preliminarų modifikacijų atlikimo laiką. Atlikus modifikacijas Pardavėjas įkelia modifikuotą failą atgal į files.remapas.lt sistemą ir apmokestina Pirkėją kreditais, iš kurios Pirkėjas parsisiunčia ir naudoja modifikuotą failą pagal paskirtį. Svarbu: Pirkėjas privalo įsigyti kreditus prieš įkeldamas pirmąjį savo failą. Vėliau kitus failus galima pirma įkelti, o po to įsigyti kreditus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama ar kitaip pateikiama files.remapas.lt svetainėje ar Pardavėjui, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos „Privatumo politika“. Pirkėjas, norėdamas užsiregistruoti files.remapas.lt ir naudotis paslaugomis, privalo sutikti su Privatumo politika.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuo to momento, kuomet Pirkėjas įkelia originalų failą į files.remapas.lt sistemą ir jį išsiunčia Pardavėjui.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma files.remapas.lt duomenų bazėje.

3.3. Tais atvejais, kuomet Pirkėjas įsigyja Įrangą iš Pardavėjo, sutarties sudarymo momentas yra laikomas momentas, kuomet Pirkėjas apmoką Pardavėjo atsiųstą išankstinę sąskaitą už Įrangą.

4. Pirkėjo įsipareigojimai ir teisės

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir/ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Prekes (įrangą) Pirkėjas turi teisę grąžinti tik tuo atveju, jei jos buvo neišpakuotos, nenaudotos ir kitaip nepažeistos ir nesugadintos. Grąžinimai galimi per 14 dienų nuo Prekių gavimo dienos, vykdomi pagal individualiai sutartus terminus ir individualiai aptartais pristatymo būdais.

4.3. Pirkėjas neturi teisės grąžinti individualiai jam kurtų failų, pinigai už juos yra negrąžinami.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperpardavinėti ir jokiais kitais būdais neplatinti failų tretiesiems asmenims, visos autorinės ir intelektinės failų teisės priklauso Pardavėjui, o šios sąlygos pažeidimo atveju Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visą sukeltą žalą, nuostolius įskaitant ir negautas pajamas už failus. Visi Pardavėjo modifikuoti failai yra intelektinė Pardavėjo nuosavybė.

4.5. Pirkėjas įkeldamas konkretaus automobilio originalų failą ir prašydamas atlikti konkrečias modifikacijas įsipareigoja modifikuotą failą naudoti tik kartą ir tik tam konkrečiam automobiliui, priešingu atveju Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui nuostolius. Pardavėjas neatsako už žalą, galinčią kilti dėl šio punkto nesilaikymo.

4.6. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir naudotis transporto priemonių valdymo blokų failų modifikavimo ir tobulinimo paslaugomis files.remapas.lt svetainėje.

4.7. Pirkėjas naudodamasis files.remapas.lt įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, kurios gali būti aptariamos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo individualiai bei nepažeisti Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų.

4.8. Pirkėjo įsipareigojimai ir teisės gali būti aptariami ir kituose šių Taisyklių punktuose.

5. Pardavėjo įsipareigojimai ir teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę dėl objektyvių priežasčių panaikinti Pirkėjo registraciją files.remapas.lt svetainėje ir/arba apriboti naudojimąsi ja, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių ar bando pakenkti svetainei ir jos sistemoms.

5.2. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių priežasčių iš anksto neįspėjęs Pirkėjo nutraukti files.remapas.lt .veiklą.

5.3. Pardavėjas turi teisę individualiais atvejais atsisakyti modifikuoti ir/ar tobulinti tam tikrus failus.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir files.remapas.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis files.remapas.lt teikiamomis paslaugomis.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir su nurodyta informacija elgtis pagal Privatumo politikos taisykles ir LR įstatymus.

5.6. Pardavėjas individualiais atvejais, iš anksto aptaręs su Pirkėju, turi teisę failų modifikavimo ir/ar tobulinimo atlikimo numatytą pradinį terminą pratęsti.

5.7. Visi Pardavėjo modifikuoti ir/ar tobulinti failai priklauso nuosavybės teise Pardavėjui.

5.8. Slave vartotojams Pardavėjas įsipareigoja pagal kompetenciją suteikti reikalingas žinias, konsultuoti, atsakyti į klausimus, suteikti informaciją ir kitaip talkinti naudojantis files.remapas.lt paslaugomis.

5.9. Pardavėjo nesieja jokie teisiniai santykiai su Pirkėjo klientais, partneriais ar kitais trečiaisiais asmenimis, Pardavėjas prieš juos neatsako ir nėra jiems atskaitingas.

5.10. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo kilmės šalies teisės aktų pažeidimus. Pirkėjas suvokia, jog kai kurios Paslaugos ir Prekės gali konfliktuoti su vietiniais ar užsienio šalių, tarptautiniais teisės aktais, transporto priemonių gamintojų garantinėmis sąlygos ar kitais kontraktais su trečiosiomis šalimis ir pilnai prisiima už tai atsakomybę pats. Už jokios panašaus pobūdžio pažeidimus Pardavėjas neatsako jokiomis sąlygomis ar aplinkybėmis.

5.12. Pardavėjas neatsako už jokią žalą, galinčią kilti Pirkėjo programuojamai transporto priemonei atliekant programavimo darbus ar po jų.

5.11. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai gali būti aptariami ir kituose šių Taisyklių punktuose.

6. Prekių ir paslaugų kainos, pristatymas, tvarka ir terminai

6.1. Prekių ir paslaugų kainos nurodytos eurais ir kreditais remapas.eu ir files.remapas.lt svetainėse. Prekių (įrangos) kainos nurodytos remapas.eu svetainėje eurais, failų kainos nurodytos files.remapas.lt svetainėje kreditais.

6.2. Pirkėjas atsiskaito jam patogiu būdu, kurie yra nurodyti files.remapas.lt svetainėje. Pirkėjas įsigyja ir perka ne konkretų failą, jo korekcijas, o kreditus – atsiskaitymo svetainėje priemonę. 1 Eur (vienas euras) savo verte yra lygus 1 CRD (vienam kreditui). Kreditų grąžinti atgal Pardavėjui negalima.

6.3. Failų paruošimo terminas yra pradedama skaičiuoti nuo apmokėjimo gavimo momento.

6.4. Pardavėjas, paruošęs failą įkelia jį į files.remapas.lt sistemą ir tuo pačiu momentu nuo Pirkėjo anketos nuskaičiuoja kreditus už failą. Šiuo momentu paslauga laikoma suteikta, išskyrus individualius atvejus Slave vartotojams, kuriems reikalinga pagalba ir konsultacijos surašant failą.

6.5. Perkant Prekes (įrangą), Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui išankstinę sąskaitą, po kurios apmokėjimo Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą. Užsakymo įvykdymo terminus šalys aptaria ir suderina individualiai. Sąskaitą faktūrą Pardavėjas išrašo ir išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu adresu kartu su prekėmis arba elektroniniu paštu.

6.6. Slave vartotojai, įsigiję įrangą pirmus metus nuo įrangos įsigijimo ir aktyvavimo dienos gauna nemokamą pagalbą iš Pardavėjo ir nemokamų kreditų, kurių kiekis aptariamas individualiai. Metams pasibaigus, Pirkėjas, jei jam reikalinga, turi prasitęsti narystę ir mokėti metinį individualiai aptartą mokestį, jei nori toliau gauti pagalbą ir konsultacijas. Slave vartotojai, kurie įrangos neįsigijo iš Pardavėjo ir nori gauti pagalbą ir konsultacijas, metinį narystės mokestį moka nuo pirmųjų metų.

6.7. Pardavėjas prie kiekvieno failo nurodo preliminarų jo modifikavimo ir/ar tobulinimo numatomą laiką, kuris gali kisti.

6.8. Prekės Pirkėjui siunčiamos individualiai suderintais siuntimo būdais per suderintus siuntimo terminus. Pardavėjas neatsako už siuntų vėlavimus.

6.9. Siuntimo, muito ir kitas susijusias išlaidas apmoka Pirkėjas.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.2. Šalims taikoma Lietuvos Respublikos teisė, visi ginčai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Susidomėjote?
Susisiekite, esame atviri pasiūlymams. Pateikite savo sąlygas ir idėjas bendradarbiavimui.